1 Eric Hobsbawm, Kısa Yirminci Yüzyıl 1914-1991

Aşırılıklar Çağı, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1996.

2 Gülşen Yakar, Individual And Community, Public And Private: The Case Of A 17th-Century Istanbulite Dervish And His Diary, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

3 Daha fazla bilgi için bkz. Selim Karahasanoğlu,

“Ben-Anlatıları: Tarihsel Kaynak Olarak İmkanları, Sınırları”, Turkish History Education Journal, No: 8/1,

2019, s. 217. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, İstanbul, Metis Yayınları, 2009.

4 Bkz. Temeşvarlı Osman Ağa, Bir Osmanlı Askerinin Hatıratı 1688-1700 Esaretten Kaçış, haz. Orhan Sakin, 2. bs., İstanbul, Bilge Kültür Sanat, 2019. Ömer Koçyiğit, Kabudlu Mustafa Vasfi Efendi: Tevârîh, Cambridge, Harvard University, 2016.

5 Mehmet Beşikçi, “Askeri Tarihçiliğin Gayri Resmi Kaynakları: Asker Anıları ve Günlükleri”, Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar, ed. Cevat Şayin, Gültekin Yıldız, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012, s. 94-95. Osmanlı ordusunda ve siyasetinde yüksek mevkilerde bulunan paşalara ait otobiyografik metinlerden bazıları için bkz. Murat Bardakçı, Mahmud Şevket Paşa’nın Sadaret Günlüğü,

3.bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları, 2014, Cemal Paşa, Hatıralar, Haz. Alpay Kabacalı, 11.bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları, 2019, Said Halim Paşa, Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı, Çev. Fatih Yücel, İstanbul, Kronik Yayınları, 2019.

6 Mehmet Beşikçi, Cihan Harbini Yaşamak ve Hatırlamak: Osmanlı Askerlerinin Cephe Hatıraları ve Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı Hafızası, İstanbul, İletişim Yayınları, 2019, s. 83.

7 a.e., s. 90-101.

8 Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ve Çanakkale’de Savaşanlar İle Mülakat, İstanbul, İstek Yayınevi, 2017, s. 75,82.

9 Avedis Cebeciyan, Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü, Çev. Takuhi Tovmasyan, İstanbul, Aras Yayınları, 2015, s. 110.

10 Levent Alpat, Bir Osmanlı Askerinin Anıları, haz.

A.Mehmetefendioğlu, O. Arslan, İzmir, Şenocak Yayınları, 2010, s. 128.

11 İhsan Ulvi Efendi, Bir Subayın Günlükleri, Haz. İhsan İplikcioğlu, Ömer Yıldırım, Ankara, Kültür Ajans Yayınları, 2017, s. 37.

12 Hasan Cevdet Bey, Kıyamet Koptuğunda: Hasan Cevdet Bey’in Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü, haz. Mutlu Karakaya, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2015, s. 40.

13 Behçet Sabit Erduran, Cephedeki Bir Doktorun Gözünden 1915 Baharında Çanakkale, Haz. Tamay Açıkel, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, s. 13.

14 Abidin Ege, Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden Harp Günlükleri, haz. Celali Yılmaz, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011, s. 133-134.